งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปวริศา    พันตาวงษ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร    ไทยแช่ม
3. เด็กหญิงทอฝัน    พวงทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    มณีโชติ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    เศรษฐสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำยวง
7. เด็กหญิงจิตกานต์    กิจเฉลา
8. เด็กหญิงทองกรณ์    อ่วมชม
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกฤตติญา    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอรทัย    ราโท
3. เด็กหญิงวนิดา    ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงสุนิลชา    จิตตวิสุทธิกุล
5. เด็กหญิงชาลินี    มหาปราบ
6. เด็กหญิงปิยธิดา    คงศรี
7. เด็กหญิงสุธิดา    เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    แฝงคด
1. นางสาวสร้อยสกุล    จันทร์จรูญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................