งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรินรดา    หอมหวล
2. นางสาวศรีอรุณ    เพชรแอน
3. นางสาวธัญยพร    สีสังข์
4. นางสาวธันยาพร    สีตาทรัพย์
5. นางสาวอรภัทรา    วรรณศิริ
6. นางสาวชุติมา    ศรีสำราญ
7. นายสุวัฒน์    มณีจันสุข
8. นายพีรพล    ฉามฉิมโฉม
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
4. นายเอกลักษณ์    ศรีเนตร
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุวภัค    อยู่ยืนเป็นสุข
2. นางสาววิภาพร    แตงเทศ
3. นางสาวสุรัตน์ดา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์    คลื่นบรรเลง
5. นางสาวดลญา    ห่อทอง
6. นางสาวเดือน    ตรีอำนรรค
7. นางสาวภาษาหญิง    กีรติณิชารีย์
8. นางสาวสุชาดา    สีเหลี่ยม
9. นางสาวบุณยกร    โพธิลักษณ์
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวลัดดาวัลย์    เริกเถื่อน
2. นางสาวอรุโณทัย    ไชยประดิษฐ์
3. นางสาววนิดา    ยิ้มตา
4. นางสาวกัลยาณี    คลองโคน
5. นางสาวอัจฉราพร    สืบสุนทร
6. นางสาวอริสรา    เที่ยงตรง
1. นางสาวสร้อยสกุล    จันทร์จรูญ
4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุชานาถ    ม่วงนาค
2. นางสาวฐิติชญา    น่วมบุญลือ
3. นางสาวเบญจมาศ    อำนวยชีวะ
4. นางสาวนิชาพร    หะยาจันทา
5. นางสาวชนิกานต์    พูนวศินมลคล
6. นางสาวมณีรัตน์    จันทร์ผ่องศรี
7. นางสาวสุดารัตน์    รอดผล
8. นางสาวภัทราพร    แซ่ลิ้ม
9. นางสาวเบญญาดา    สุวรรณทรัพย์
10. นางสาวปภาดา    ตัดพุดซา
11. นางสาวอชรญา    โตอ่อน
12. นางสาวเขมิกา    ต่างจิตร
1. นางทศพร    ไตรศิริ
2. นางพรรณิภา    เหล่าเผ่าพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................