งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปัญญา    มีล้อม
2. นายปูรเชษฐ    สุขฉัตร์แก้ว
3. นายจักรเพชร    ศรีทุ่ง
4. นายพิทวัส    อุดมวงศ์
5. นายกิตตินันท์    เดชผดุง
1. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
2. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพันธกร    ผิวเผือด
2. เด็กชายพิทักษ์    เยื่อแม้นพงศ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์    เม่นหรุ่น
4. เด็กชายพีรพล    จันทร์สุคนธ์
5. เด็กชายสหัสวรรษ    พรมพิมล
1. นางสาวพรศิริ    มูลบรรจง
2. นางสาวอทิตา    กิรติรูปครุฑ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธีรภัทร    บุญมาก
2. นางสาวพิมชนก    ยงยืน
3. นางสาวศศิภา    จันทร์ชุ้น
4. นางสาวโชติกา    หงศ์เอก
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพุฒิสิทธิ์    พรมนา
2. นางสาวขวัญธรรมภรณ์    ทิพยโกศัย
3. นางสาวจุฑามาศ    เล้าอรุณ
1. นายยศพนธ์    นิตย์แสวง
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวชัชรียา    ชัยบุญมา
2. นางสาวกมลวรรณ    ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวจุฑาลักษณ์    อาจภักดี
4. นางสาวพิชญานิน    คงแจ่ม
5. นางสาวศุภนิดา    อิศรเมธางกูร
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์    ยิ้มตา
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ    นาคสงค์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    นาคสงค์
4. เด็กชายกัญญาณัฐ    ศรียารักษ์
5. เด็กชายระวีวรรณ    เกตุอู่ทอง
1. นายชลกฤษ    รัตนนิธิพร
2. นางสาวสร้อยสกุล    จันทร์จรูญ
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศุภชัย    เมฆอ่อน
2. นายปฐมพร    น่วมปฐม
3. นายนันทวัฒน์    บัวรัตน์
4. นางสาวพิมผกา    หิรัญ
5. นางสาวอัญชลีย์    อยู่ทองบุญ
1. นางสาวสุภาวดี    ปรกแก้ว
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศิวกร    เทียนอิ่ม
2. เด็กชายไชยวัฒน์    รักสิน
3. นายจักรพันธ์    ซ้งศิริ
4. เด็กชายเมธี    สังวร
5. เด็กหญิงอนัญญา    บูชา
1. นายนิสสัน    แก้วสระแสน
2. นายวิทยา    เกิดช่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................