งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนัดดา    กุลกรรณ์
1. นายสมาน    แตงวงศ์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    คุ้มทรัพย์
1. นายกัณฐภษ    พาทยโฆษิต
5
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปรางทอง    เวียงชัย
1. นายณัฐธร    เมนาคม
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจิรัชญา    บุญสืบสาย
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
4
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภษร    จันทรัฐ
1. นายอดิเทพ    สีช้าง
6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชลิตา    เอี่ยมสอาด
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอภิสรา    โลหิตโยธิน
1. นางสาวสุภาภรณ์    จิระศิริโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงศศิธร    เหล่าพรหม
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................