งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอิศราภรณ์    เชาวนเมธา
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
4
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกรกนก    สุวรรณเกิด
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
5
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศศิภา    จันทร์ชุ้น
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพัชรี    คงดี
1. นางสาวจิตติมา    จรัสกุล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศตพร    บรรเทิง
1. นางสาวธิดา    วรรณรัตน์
6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปานชีวา    แสงเพลิง
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธนาภรณ์    ลิขิตเจริญวานิช
1. นางสาวสุภาภรณ์    จิระศิริโชติ
6
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรัตติกร    สายวงกลม
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
7
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธัญชนก    เรืองจุ้ย
1. นายถาวร    หวานชะเอม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................