งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศิรินาฎ    ปานเอม
2. นางสาวเมทนี    สิงห์ชาวนา
3. นางสาวชฎาพร    ไหลงาม
1. นางสาวจินตนา    กาญจนะ
2. นางทิพย์อาภา    แสงบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกิตติศักดิ์    อินเขาย้อย
2. นายกิตติพงศ์    อินเขาย้อย
3. นายฉัตรเฉลิม    ดาษดา
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาววันเพ็ญ    ไชยชนะ
2. นางสาวพรพรรณ    สีนวลขำ
3. นางสาวอรยา    สีนวลขำ
1. นางนงเยาว์    เฉยบำรุง
2. นางสาวนิรมล    พันธ์ปา
4
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวชุติกาญจน์    สงประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษณ    ตุ้มฉิม
3. นายดนุพล    มูลคร
1. นางบุรัรัตน์    วัฒนกุลมีชัย
2. นายรุ่งเรือง    วัฒนกุลมีชัย
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวรพล    เพียรจำ
2. นายณรงค์วิทย์    พุตโคต
3. นายมนัสชัย    มั่นคง
1. นางสาวชณัญกาญจน์    สนธิพันธ์
2. นางปภาวรินทร์    กฤษฎาชาตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................