งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธานัท    ลาวัณย์วิสุทธิ์
2. เด็กชายชวิน    ตรีสุกล
1. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา    บุญเต็ม
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสิรชัย    ตั้งฤทัยวานิชย์
2. เด็กชายจิรวศิน    เนตรเอี่ยม
1. นายศักดิ์สกุล    บุญมา
2. นายสุเทพ    พัดทอง
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายนิพนธ์    เปลี่ยวโต
2. เด็กหญิงชลลดา    หนูวงษ์หนองรี
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอัครพล    ปัดภัย
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ศิวพรสกุล
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
2. นายพงศ์ธร    สามงามน้อย
5 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายปริญญา    เกิดมี
2. เด็กชายสพล    แพประเสริฐ
1. นายวีระวุฒิ    ไม้แหลม
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เย็นรื่นจิต
2. เด็กหญิงขนิสรา    รักสมัย
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสมพงษ์    จันทร์พ่วง
2. เด็กชายพงศกร    วงษ์ภักดี
1. นายไพฑูรย์    ถิ่นมาบแค
8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงลลิตา    จงพัฒนาทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ    พุ่มจันทร์
1. นายณราวุฒิ    ช่างทุ่งใหญ่
2. นายศักดิ์ณรงค์    กาสินธุ์พิลา
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายปรเมษฐ์    สุธาพจน์
2. เด็กหญิงอัครฉัตร    ปฐมไพบูลย์
1. นายริปอง    กัลติวาณิชย์
2. นางสาวหทัยรัตน์    พินโพวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................