งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพัชระ    โสทน
2. เด็กชายจตุพล    แผนสท้าน
1. นางสาวจิตติมา    หนูนันท์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายนพรุจ    เขียวสะอาด
2. เด็กชายธนายุทธ    เชียงกา
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกัญฐพงษ์    อินรุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ฉ่ำสมบูรณ์
1. นางสาวทัศนี    คำระหงษ์
2. นางสาววนิดา    อินสุวรรณ
5 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    สุขวิจิตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา    พันทา
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    พานทอง
2. เด็กหญิงมนัสวี    ศรีโพธิ์ทอง
1. นายวีระวุฒิ    ไม้แหลม
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศุภณัฐ    จิตรฉ่ำ
2. เด็กชายหฤษฎ์    รามศิริ
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
8 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงยศวดี    วิจารณ์
2. เด็กหญิงวรพิชชา    จิตต์เจนการ
1. นายธนาศักดิ์    กิติวงษ์ประทีป
2. นายบุญญฤทธิ์    ฉิมแก้ว
9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายโอฬาร    อัครชวนันท์
2. เด็กชายสหพันธ์    เย็นเพชร
1. นายชาตรี    เอี่ยมละออ
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวุฒิชัย    อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงธนพร    เชิดภูเขียว
1. นายภฤทธิ์    เรือนทองดี
2. นายอังคาร    พิกุลแก้ว
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจักรเทพ    ฉายผ่องพรรณ
2. เด็กชายจิรภัทร    ศักดิ์ศรีสกุล
1. นางสาวณัฐนันท์    พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาวสุมาลี    สุขศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................