งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกาญจนา    ฉ่ำเกตุ
2. นางสาวศศิธร    มีถาวร
3. นางสาวสุนทรี    มีถาวร
4. นางสาวเบญจวรรณ    แซ่จึง
5. นางสาวสุมลวรรณ    นาคจีนวงษ์
6. นางสาวรุ่งฤดี    ทองชัยเดช
1. นางสาวสุภัคสิริ    อ้นแพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรุ้งตะวัน    จันทร์แก้ว
2. นางสาวสิริลักษณ์    แช่มพุก
3. นางสาววราภรณ์    ใจซื่อ
4. นางสาวศิมาพร    ศรีสงวน
5. นางสาวกัลยรัตน์    กิ่งแก้ว
6. นายจตุพร    แซ่ลิ้ม
1. นางสงกราน    อินทสร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัฐมน    บุตรดี
2. นางสาวปิยภรณ์    ครูทอง
3. นางสาวสุดารัตน์    แกสันเทียะ
4. นางสาวจิตติญญ    ศิลปาจารย์
5. นางสาวฉัตรแก้ว    พูพะเนียด
6. นางสาวรัชนีกร    ศรีหิรัญต์
1. นางสาวลัดดา    ทองสกุล
2. นางเพ็ญพิศ    กมลสุขยืนยง
4
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกนกวรรณ    ศุภชัยโกศล
2. นางสาวมนขนิษฐ์    อรชร
3. นางสาวนัฐฐา    ล้นเหลือ
4. นางสาวภัทรวรินทร์    แซ่เฮง
5. นางสาวจินตปาตี    กรพิพัฒน์
6. นางสาวจิตราพร    แตงแดง
1. นางวิภาดา    กลั่นหวาน
2. นางเรณู    อยู่เย็น
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................