งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพงศกร    เส็งดอนไพร
2. นายกฤษณะ    ปั่นแจ้งอรุณ
3. เด็กชายอนุวัตร    นิตยะโรจน์
1. นางสาวจินตนา    กาญจนะ
2. นางทิพย์อาภา    แสงบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    ชื่นชมน้อย
2. เด็กหญิงนิภาพร    สิงห์ทุย
3. เด็กหญิงจิรพรรณ    พิสุทธิอานนท์
1. นางนงเยาว์    เฉยบำรุง
2. นางสาวนิรมล    พันธ์ปา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................