งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสกุลกานต์    ผิวสูง
2. เด็กหญิงธิญาดา    นาเกลือ
3. เด็กหญิงชฎารัตน์    เชิดฉัน
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายยศพล    พึ่งพุ่ม
2. นางสาวสุนิสา    เจียมเริง
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นางสาวอำไพ    อุ่นศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................