งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพิพัฒน์    กัณฑ์โย
2. เด็กชายวรศาตร์    แตงเทศ
3. เด็กหญิงจิราพร    หมื่นจง
4. เด็กหญิงรมณีย์    อรุณรุวิวัฒน์
5. เด็กหญิงวรนุช    พุกพบสุข
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ชูช่วย
1. นางปนัดดา    เปียถนอม
2. นางสุวลัย    วาสบุญมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวศินี    มั่งชูพันธุ์
2. เด็กหญิงปาลิตา    บัวงาม
3. เด็กหญิงศิริกานดา    วิเชียรฉาย
4. เด็กหญิงฐิติมา    ชิณวงษ์รอด
5. เด็กหญิงสุภาวดี    สามฉิมโฉม
6. เด็กหญิงกมลลักษณ์    มงคลลักษมี
1. นายพงษ์ศักดิ์    จิตจระพันธ์
2. นางสุพัตรา    ศรีพิพัฒน์
3. นายอนัน    บุตรดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพรวนัช    อรชร
2. เด็กหญิงเกษมณี    ประชานันท์
3. เด็กหญิงเกวลิน    เลาหจารุรัตน์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์    สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงมิรันตี    กล่ำรัตน์
6. เด็กหญิงสุนิษา    บุญธรรม
1. นางสาวบุษบา    เปี่ยมทรัพย์
2. นางเรณู    อยู่เย็น
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจิรยุส    แซ่โก
2. เด็กชายรัฐพงษ์    ศรีอรุณ
3. เด็กชายวรัญญู    พิมพ์แก้ว
4. เด็กชายศุภกร    พิมพ์แก้ว
5. เด็กชายพรประเสริฐ    สำรีกิต
6. เด็กชายพงศธร    คงสุขวัฒนากูล
1. นางขวัญจิตร    เดชเดชะสุนันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................