งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศตายุ    ตอหิรัญ
2. เด็กชายนัฐพงศ์    ศรีสมุทร
3. เด็กหญิงฉัตรนภา    เขียวยศ
1. นางสาววราภรณ์    ธนากูลจีรวัฒน์
2. นางวิสุดา    กฤษวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกนกพร    ด่านปาน
2. เด็กหญิงประภัสสร    ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนากร    โก้เครือ
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพรเทพ    วงษ์นุช
2. นางสาวสโรชา    ตรีแดงน้อย
3. นางสาวธันยพร    สุรัตน์
1. นางบุษกร    คงนะ
2. นางสาวสุภัคสิริ    อ้นแพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกุลรดา    ยงพิศาลภพ
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร์    อิ่มเฮง
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นางสาวเบญจวรรณ    ทิมพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................