งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจิรวิชญ์    พรหมจำรัส
2. เด็กชายจุติกรณ์    อินทะรังษ๊
3. เด็กชายอังคีรส์    เกษมสุขเจริญชัย
1. นางทิพย์ภาภรณ์    เจี่ยวเลี่ยน
2. นายวินัย    กล่อมพุ่ม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายทินภัทร    กุลมณี
2. เด็กชายธีรพงษ์    พรมชาติ
3. เด็กชายนวพล    พันธุ์ใจธรรม
1. นางสาวจินตนา    กาญจนะ
2. นายบุญเลิศ    พรายอินทร์
5
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐธิมา    หร่ายมณี
2. เด็กชายณัฐธิกาญ    หร่ายมณี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    ธาราแสง
1. นายธันวา    อางนานนท์
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร    วุฒิวัฒน์โกวิท
2. เด็กหญิงสุภาวิตา    ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรินดา    จันนะรา
1. นายทศพร    ชาวสวนงาม
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงตะวัน    เจียมวีระบรรยง
2. เด็กหญิงนริศรา    เสนาะเสียง
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    อินทร์เผือก
1. นายมานพ    จันทวิชชประภา
2. นายสมเจษ    มาสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐชมนต์    วราพิพัฒน์กิจ
2. เด็กหญิงญาณี    สุขศรี
3. เด็กหญิงสองรวี    ทั่งทอง
1. นายนรินทร์    นครจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกาญจนา    เซ้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงปุณยนุช    เมธาบวรนันท์
3. เด็กหญิงอัญชนา    เกตุแก้ว
1. นายนิรันดร์    น้อยโสภา
2. นายสุมาศ    สมจิต
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................