งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุนิสา    ใช้ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ใจตรง
1. นางสาววราภรณ์    ธนากูลจีรวัฒน์
2. นางวิสุดา    กฤษวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนัฎฐา    พิมัยรัมย์
2. เด็กหญิงชลิดา    ประกอบบุญ
3. เด็กหญิงรุจิรา    คนใหญ่
1. นางชุดาภรณ์    จันทร์คามคำ
2. นางสาวศิริพร    เจียระไนภรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนฤชา    ถนอมพลาดิศัย
2. นางสาวอังคณา    สีหนู
3. นางสาวณัฐณิชา    สามงามจันทร์
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นางศิริญา    สุทธิพันธ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................