งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอรวรรณ    จ้อยร่อย
2. เด็กหญิงแอนนา    โยธา
3. เด็กหญิงทองสุข    กล่อมฉิม
1. นางสมร    ฉายอรุณ
2. นางสุมันตา    พุ่มประทีป
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงญาณิศา    ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    จิตชัย
3. เด็กหญิงพรรณภัทร์ษา    สุขสมกิจ
1. นายกฤษดา    คล้ายจันทร์พงษ์
2. นายพงษ์ศักดิ์    จิตจระพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงแอน    สามเกษร
2. เด็กหญิงยอแสง    ก้านทอง
3. เด็กหญิงเมธินี    พจชนาถ
1. นายฐิติชัย    ฐิติจำเริญพร
2. นางสมพิศ    ใจดี
4
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงรัชติกา    ฉากกิ่ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา    จงสมบูรณ์โภคา
3. เด็กหญิงชฎาภร    ใจธรรม
1. นางสาวสงกราน    อินทสร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................