งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงทิพากร    เมฆปั้น
2. เด็กหญิงอรณิชา    โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงพจณิชา    เรียนเมือง
1. นายพงษ์ศักดิ์    จิตจระพันธ์
2. นางสุพัตรา    ศรีพิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพีรยา    อาภานันท์
2. เด็กหญิงภูษณิศา    อยู่จงดี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชูรอด
1. นางสาวมรกต    ตุลพงศารักษ์
2. นางสาวอัญชลี    แสงทอง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................