งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวัชรพล    คงหมวก
1. นายสมาน    แตงวงศ์
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐพงศ์    บุญมารุ่งโรจน์
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายประติภูมิ    ภู่ห้อย
1. นางฐิตธัญญ์    มานิตกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐสิทธิ์    พิราณรัมย์
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................