งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุธารินี    รุ่งอรุณแสงทอง
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวาสนา    ถิ่นวงษ์ม่อม
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สักดารัก
1. นายจิรวัฒน์    ประสาทพร
5
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอริญชยา    โกยสกุล
1. นายอดิเทพ    สีช้าง
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    เสถียรยานนท์
1. นายสุชาติ    จันทรสุกรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ขันวิเศษ
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
4
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา    โสภาพล
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................