งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาววรินทิรา    นามสง
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
7
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพรกมล    นิยมศิริ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร    แย้มนิยม
6
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุธิดา    ช่างเกวียนดี
1. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
5
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวญาดา    แดงอ่ำ
1. นางฐิตธัญญ์    มานิตกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกชรัศมิ์    อุดาการ
1. นางสาวธิดา    วรรณรัตน์
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญธรรมาภรณ์    ทิพยโกศัย
1. นายยศพนธ์    นิตย์แสวง
4
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัฐฐิญา    ไกรวชิรสิทธิ์์
1. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพิมพ์ลภัทร    ชัยชนะ
1. นายถาวร    สุขสมัย
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสิรีธร    จิตรเพริศธาตรี
1. นายอนวัช    พวงสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................