งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกนกพร    แซ่เจียม
2. เด็กหญิงชลธิชา    ฮวดหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐญา    ราตรี
1. นางสาวศิริพร    เจียระไนภรณ์
2. นางสมร    ฉายอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกรกนก    กันทา
2. เด็กหญิงปัถยา    สิมาเลาเต่า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทองชัยเดช
1. นางสุพัตรา    ศรีพิพัฒน์
2. นายอนัน    บุตรดี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปรียากร    ขันทอง
2. เด็กหญิงภานุมาศ    สงวนทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เดชเพิ่ม
1. นางสาวสงกราน    อินทสร
4
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศิรชัช    มีสง่า
2. เด็กชายศุภกฤต    จินดารัตน์
3. เด็กหญิงปิยธิดา    จันทรศรีบุตร
1. นางสาวลัดดา    ทองสกุล
2. นางเพ็ญพิศ    กมลสุขยืนยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................