งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวดอกรัก    จิตพิมาย
2. นางสาวชลลดา    คำชื่น
3. นายคชาชาญ    สุดใจ
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสมร    ฉายอรุณ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอรปรียา    อยู่สถาพร
2. นางสาวพรทิพย์    ทองดอนอ่ำ
3. นางสาวกัณฑิลา    เซี่ยงฉิน
1. นายกฤษดา    คล้ายจันทร์พงษ์
2. นายอนัน    บุตรดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศศิธร    สุดโกศล
2. นางสาวศิวพร    ปิ่นทอง
3. นางสาวณัฐมล    อินตา
1. นางชาตรี    สุดใจ
2. นางภาวนา    รอดพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................