งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอภินัทธ์    ธรรมกร่าง
2. เด็กชายวาทิตย์    สิทธิกรกวิน
1. นางสาวจรินญา    ประสิทธิืชัย
2. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวงศกร    ขาวประเสริฐ
2. เด็กชายสรวิชญ์    สระกบแก้ว
1. นายอนุชา    ชัยหา
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พลูเดช
2. เด็กชายคงเดช    กุหลาบแก้ว
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
4 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเกรียงไกร    ชูราศรี
2. เด็กชายสิริโรจน์    เพชรลอม
1. นายกฤติเดช    นุชสำอางค์
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพชร    ทวีนุช
2. เด็กชายจุลวรรณ    เกิดแย้ม
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงฐิตา    เนตรภิญโญ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปิ่นตบแต่ง
1. นายธนาศักดิ์    กิติวงษ์ประทีป
2. นายบุญญฤทธิ์    ฉิมแก้ว
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนกร    มหาสัตย์
2. เด็กชายปกรณ์    อู่ข้าวอู่น้ำ
1. นายณราวุฒิ    ช่างทุ่งใหญ่
2. นายศักดิ์ณรงค์    กาสินธุ์พิลา
8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวรรณรัตน์    สาเรือง
2. เด็กชายศุภกิตติ์    ใจยินดี
1. นางปิติมา    เงินเส็ง
2. นายริปอง    กัลติวาณิชย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................