งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภัคพล    แซมเพ็ชร
2. นายชีวาสรรค์    อภิรักษ์พนาเขต
1. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายสมสิทธิ์    ตังคพิภพ
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสวรินทร์    สะมะโน
2. นางสาวศศินภา    ฟักประไพ
1. นายสกุล    ผิวงาม
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธนิก    จรุณมนทิรา
2. นายณัฐธัญธร    ฉัตรชัยเรืองศรี
1. นางสาวรัตนา    แสงเรือง
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเจษฎา    ภักดี
2. นายนัทธพงศ์    ยี่ชวน
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายทิวากร    ภู่งาม
2. นายดนัยณัฐ    พึ่งพุ่ม
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายนนท์    เคหะวัน
2. นายนิติพงษ์    สระจูม
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
7 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอุไรวรรณ    แสวงวงษ์
2. นายภัคพล    ไข่นาค
1. นายฐิติชัย    ฐิติจำเริญพร
8 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกลพัชร    บุญวิธวาเจริญ
2. นายสหรัฐ    คนแรง
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนิรชรา    ตันสุขี
2. นางสาวณัฐชยาภรณ์    ชัยมงคลรัตน์
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนัทธมน    ภู่ไหม
2. นางสาวญาณิศา    รัตนคเชนทร์
1. นางสาวเขมวันต์    กระดังงา
2. นางเบญจวรรณ    จูยืนยง
11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปลายปาน    กลิ่นสิงห์
2. นางสาวสุภาพร    เอี่ยมวงศ์
1. นายจักรกิจ    ม่วงสวย
2. นายบุญถือ    เลิศนา
12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายก้องเกียรติ    ภูศรี
2. นายพรเทพ    ด่านน้อย
1. นางวาสนา    โมกขพันธุ์
2. นางสุภาพร    ตะโกนวน
13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเฉลิมพล    เรืองฤทธิ์
2. นายสมบููรณ์    คงงาม
1. นางสาวภัทรานี    ภู่ขวัญเมือง
2. นางเพ็ญประภา    ชมบุญ
14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสุทธิพงษ์    เทพเทียมทัศน์
2. นางสาวอริสรา    ดอนไพรปาน
1. นายปองพล    วาสบุญมา
2. นายศักดิ์ณรงค์    กาสินธุ์พิลา
15 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกนกวรรณ    สันทอง
2. นายธัญกร    ศรีหาทัพ
1. นางศิริวรรณ    อรา่มวาณิชย์
2. นายสันติพงศ์    เชยกีวงศ์
16 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปรเมศท์    ดุษฎี
2. นายยุทธกร    ขุนเศรษฐ
1. นางสาวณัฐนันท์    พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นายสราวุธ    เอี่ยมสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................