งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภักดี    ชาวนาวิก
2. นายปฐมพงษ์    จักรโสภา
1. นายวีรวิทย์    กล่ำเจริญ
2. นายหริดล    ปานรักษา
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพีรพล    กลิ่นเกษร
2. นายธเนศวร    หวนศาลา
1. นายสกุล    ผิวงาม
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายจิรัญญ์โรจน์    ใจซื่อสกุล
2. นายจิตติวัฒนา    สระทองฮ่วม
1. นายตฤณชาติ    ซึงพานิช
2. นายศักดิ์สกุล    บุญมา
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายฉลองชัย    เพชรมงคลสุข
2. นายอรรถชัย    บำรุงพืช
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวรพงษ์    จินดาสุ่ม
2. นายธนภัทร    ตันติเวท
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธัญวรัตน์    ฤทธิ์เดช
2. นางสาวรัตติกา    บำรุงจิตร์
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
7 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอธิ    สิริงามวรกุล
2. นายจิรศักดิ์    ปานเพ็ชร
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
8 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐนันท์    สายจรูญ
2. นายภีมภูพัฒน์    จันทร์เดชาธิป
1. นายณัฐนันท์    ชัยธนาประสิทธิ์
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพัชรนรินทร์    พิทักษ์ธรรมากร
2. นางสาวจิตกวี    วรสถิตคุณ
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวเกวลิน    เทียนทอง
2. นางสาวชญาภา    บัวเจริญ
1. นางสาวอรวรรณ    วงศ์พันธ์ุทอง
2. นางเบญจวรรณ    จูยืนยง
11 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกิตติพร    ชัยชวุฒิ
2. นายจักรพันธ์    น้ำสุวรรณ
1. นางวาสนา    โมกขพันธุ์
2. นางสุภาพร    ตะโกนวน
12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายยงยุทธ์    ระดาฤทธิ์
2. นายพงศธร    เอี่ยมใจตรง
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ปัญญาสิม
2. นายอังคาร    พิกุลแก้ว
13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจีรนันท์    คำปุ่น
2. นางสาววรณัน    วงษ์ชมภู
1. นางสาวณัฐนันท์    พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาวสุมาลี    สุขศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................