งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธนศักดิ์    กาญจนามั่งศักดิ์
2. นายนราวิชญ์    ทับทิมโต
1. นางสาวจรินญา    ประสิทธิืชัย
2. นางสาวชาดา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายโกเมนทร์    สระทองที
2. นายสืบชัย    ตันโนงาม
1. นายอนุชา    ชัยหา
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวรพรต    โพรงวงศ์
2. นายจีรภัทร    ขุ่ยฟอง
1. นายธำรงค์    ทองขาว
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภควัต    คิ้วองอาจ
2. นายภานุวัฒน์    มณีอินทร์
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
5 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอิสระ    บุญช่วย
2. นายสิรภพ    พิณนา
1. นายณัฐนันท์    ชัยธนาประสิทธิ์
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุพิชชา    วงษ์ทองแท้
2. นางสาววริศรา    รักซ้อน
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเสฏฐวุฒิ    สังเกตกิจ
2. นายเอกพล    อินวารี
1. นายณราวุฒิ    ช่างทุ่งใหญ่
2. นายศักดิ์ณรงค์    กาสินธุ์พิลา
8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสิริยากร    เสลาหลัก
2. นางสาวพัชรีพร    หงส์ทอง
1. นางปิติมา    เงินเส็ง
2. นายริปอง    กัลติวาณิชย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................