งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเอมิกา    ปริญทอง
2. เด็กหญิงญาณิดา    เส็งดอนไพร
3. เด็กหญิงสาธินี    สระทองทรัพย์
4. เด็กหญิงมะลิ    ชัยนาม
5. เด็กชายอนันชนินทร์    แสงณรงค์
6. เด็กชายสุชาครีย์    เยสูงเนิน
1. นายพิเชษฐ์    ประกอบพร
2. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
3. นายสุรศักดิ์    คำปูน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปภาณัฐ    เสนาวัง
2. เด็กหญิงวรรณวิศา    วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงปาลิตา    เอียงประยูร
4. เด็กหญิงรัตนา    ลับจันทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา    ถิ่นวงค์ม่อม
6. เด็กหญิงณัฐกมล    เหล่ากรุงเก่า
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจิรายุทธ    เอียดคง
2. เด็กชายกนกพิชญ์    อดิเรกลาภ
3. เด็กชายเตชิต    ค้าธัญเอกมงคล
4. เด็กชายภัทรพล    กำแหงคุมพล
5. เด็กหญิงปุณยนุช    วิวัฒนพรพานิชย์
6. เด็กชายธนกฤต    วุฒาพาณิชย์
1. นายสุชาติ    จันทรสุกรี
5
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกันตินันท์    วัฒนกวี
2. เด็กชายชัยรัตน์    สิงข์แก้ว
3. เด็กชายวุฒิไกร    อ่อนประสม
4. เด็กชายสถาพร    ชารัมย์
5. เด็กหญิงดวงใจ    มีก่ำ
6. เด็กหญิงเนตร    มีก่ำ
1. นายชลกฤษ    รัตนนิธิพร
4
5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอนุชิต    มากนวล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    การเสรี
3. เด็กชายพศวีร์    ชมชิด
4. เด็กชายสรศักดิ์    โกทอง
1. นายนิสสัน    แก้วสระแสน
2. นายบรรเจิด    อิ้วอำพันธ์
3. นายวิทยา    เกิดช่วง
6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพรภวิษย์    เอกรัตน์วัฒน์
2. เด็กหญิงกัลยกร    ภุมมารักษ์
3. เด็กชายภัทรดนัย    สันตนิพัทธ์
4. เด็กหญิงรัญชนา    หิรัญวิริยะ
5. เด็กหญิงณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3. นายอนวัช    พวงสมบัติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................