งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายรชฏ    เกิดประดับ
2. นายภัทรมินทร์    โปร่งแสง
3. นายจตุรวิทย์    เหลืองอร่ามวิทูร
4. นายวุฒิชัย    มโนรังสีมรกต
5. นายธงไชย    อ่อนเที่ยง
6. นางสาวฐานิตา    ธนวรพิชชา
1. นายดำรงศักดิ์    ทับทิมโต
2. นายสมาน    แตงวงศ์
5
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอนุชา    หมื่นราษฎร์
2. นายวีรศิลป์    หาญกล้า
3. นายชฎาธาร    ไพรสงบ
4. นายพงศกร    ทองแดง
5. นายอดิสร    บุญสม
6. นายธีรพันธุ์    สิงขรรค์
1. นายพิเชษฐ์    ประกอบพร
2. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
3. นายสุรศักดิ์    คำปูน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวธัญญู    ฉามฉิมโฉม
2. นายณัฐกิจ    สระทองไลย์
3. นายชัยวัฒน์    เปียโสม
4. นายพรสวรรค์    สามงามตัน
5. นายบารมี    ชื่นฤดี
6. นายภูริณัฐ    อาจน้อย
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
4
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายจักรพันธ์    ทองถนอม
2. นายศวรรส    สุรมิตรไมตรี
3. นายศรุต    สุขอยู่
4. นายทิวัตถ์    เขียวเจริญ
5. นายชนนิทธิ์    ใจเที่ยงกุล
6. นายวรพล    อมรชีวิน
1. นายสุชาติ    จันทรสุกรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนรรัตน์    พัดใจดี
2. นางสาวสุภาภรณ์    สนบ้านแพ้ว
3. นางสาวสิริรัตน์    พูลทรัพย์
4. นายนัฐวุฒิ    ไทยเย็น
5. นายธวัชชัย    เขมา
1. นายชลกฤษ    รัตนนิธิพร
6
6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายจุฬเชษฐ์    วุฒิวโรภาส
2. นางสาวจิรภิญญา    พัฒนทรัพย์
3. นายรณชัย    แสงสงวน
4. นายธนโชติ    สุวรรณนิกขะ
5. นายศุภมิต    รัตนเสถียร
6. นางสาวธัญชนก    เรืองจุ้ย
1. นายถาวร    หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3. นายอนวัช    พวงสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................