งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกมลชนก    ศรีบัวสด
2. เด็กหญิงกันตพร    บุตรรัตน์
3. เด็กหญิงกัลยาณี    เมืองมูล
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    แสงทอง
5. เด็กหญิงจิรนันท์    คำมา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทิพย์ธน
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เสาร์เฉลิม
8. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ร่วมกระโทก
9. เด็กหญิงทิพวรรณ    ประจำเมือง
10. เด็กหญิงนริศรา    เศษสุวรรณ
11. เด็กหญิงนฤมล    สีนอน
12. เด็กหญิงวรรษมิทร์    บุตรอำไพ
13. เด็กหญิงวราภรณ์    เชืองสุวรรณ์
14. เด็กหญิงสารินทร์    แทนนคร
15. เด็กหญิงอิชรญา    ใจเยือกเย็น
1. นายกมล    บุญณรงค์
2. นายบัณฑิต    จันทรประทับ
3. นางสาววนิดา    โพธิ์มงคล
2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพีรพัฒน์    แสงใส
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    รักเอี่ยม
3. เด็กชายสิเทพ    ถาวรกาย
4. เด็กหญิงนภัสสร    บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐวดี    สงวนศักดิ์
6. เด็กหญิงฝันดาว    พวงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพรชิตา    จิระอนุกูลชัย
8. เด็กหญิงอัญชลี    มะลังกา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ    มีคติธรรม
10. เด็กหญิงอาภาภรณ์    เมตตา
11. เด็กหญิงณัฐมน    พิมัยรัมย์
12. เด็กหญิงอารี    โพธิ
13. เด็กชายกิตติชัย    บุตรงาม
14. เด็กชายวุฒิชัย    แป้นอินทร์
15. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยชนะ
1. นางสาววาสนา    วงษ์สวรรค์
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงญานิกา    ม่วงอยู่
2. เด็กหญิงธัญญเรศ    เกตุกินทะ
3. เด็กหญิงอารียา    จันดานา
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    อวนมินทร์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ    ขำพินวงษ์
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีพารัตน์
7. เด็กหญิงปัทมา    ออเขาย้อย
8. เด็กหญิงแพรวรรณ    ศรีชัยนาท
9. เด็กหญิงอรศิณีย์    เล็กมาบแค
10. เด็กหญิงสุพัตรา    จิตต์งามยิ่ง
11. เด็กหญิงสุกัญญา    พรมสวัสดิ์
12. เด็กหญิงมณฑิรา    จันจีบ
13. เด็กหญิงเจนจิรา    สงพรมทิพย์
14. เด็กหญิงอัญชลี    ธรศรี
15. เด็กหญิงปนัดดา    กล่ำทอง
1. นายณรงค์    ประสงค์อยู่
2. นางสาวดารินนา    ปานเสน
3. นางสาวอารีรัตน์    สูงสมสกุล
4. นายไพฑูรย์    วิเวก
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สพม. เขต 9 นครปฐม
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนัทธมน    นาคละมัย
2. นางสาวณัฐรัตน์    เชียงทอง
3. นางสาวทัศนีย์    ชาวนาฟาง
4. นางสาวจรรยพร    ลัคณวนิช
5. นางสาวสิรินทิพย์    วัจนเทพินทร์
6. นางสาวชนกจิต    น้อยคำ
7. นางสาวเบญญานุช    จิตตคาม
8. นางสาววัชรา    วชิรปาณีกูล
9. นางสาวณัฐพร    เกียรติดานุสรณ์
10. นางสาวพัชรภรณ์    วิริยะธรรมกุล
11. นายธนาวุฒิ    เมธารินทร์
12. นางสาวอารันดา    กิตติถาวร
13. นางสาวนวภรณ์    ทะสะโส
14. นางสาวชญาดา    สุขเจริญ
15. นางสาวปทิตตา    โสมทัพมอญ
1. นางสาวณัฏฐิณี    สังขวรรณ
2. ผศ.พลาภรณ์    จันทร์ขามเรียน
3. นางภณิดา    หยั่งถึง
6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกุมุทินี    อ่ำโต
2. นางสาวธันยธร    สงเคราะห์สุข
3. นางสาวพรทิพย์    ดาวเรือง
4. นางสาวอรอุมา    ชุมหิน
5. เด็กชายนันทวัน    กันจันทร์
6. นางสาวเจริญพร    คานสี
7. นางสาวพัชราภรณ์    แก้วด้วง
8. นางสาวสโรชา    ศรีเจริญ
9. นางสาวอารีวรรณ    อ่ำพิมพ์
10. เด็กหญิงวิมลตรา    ศรีไพรสุรินทร์
11. เด็กหญิงปาลิตา    พละมาตร
12. เด็กหญิงธัญชนก    คงศิริ
13. เด็กหญิงชนกานต์    นิ่มประสิทธิ์
14. เด็กหญิงดารัตน์    นัยพัฒน์
15. นางสาวน้ำทิพย์    เจริญพงษ์
1. นางสาวชุลีพร    กุลไทย
2. นางบุรัรัตน์    วัฒนกุลมีชัย
3. นายรุ่งเรือง    วัฒนกุลมีชัย
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร    นิยมญาติ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    ก๋งเล็ก
3. เด็กหญิงพรนภัส    สายมา
4. เด็กหญิงชลธิชา    ประทุมทม
5. เด็กหญิงนภัสสร    สูรโภคา
6. เด็กหญิงจิตมาส    พุกยิ้ม
7. เด็กหญิงนิภาพันธ์    บุญชู
8. เด็กหญิงปริณดา    คุซิตา
9. เด็กหญิงเกตุมณี    ยั่งยืน
10. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันขู
11. เด็กหญิงวนิดา    บุตรน้ำดี
12. เด็กหญิงชุติมา    วิเศษศรี
13. เด็กหญิงศนานันท์    สังข์เอี่ยม
14. เด็กหญิงปรางธิชา    ปรางศรี
15. เด็กหญิงจิราภา    กลิ่นถือศีล
1. นางกมลทิพย์    ดาผิวดี
2. นางสาวกรณัฎฐ์    จินดาโสม
8 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนภาพรรณ    บุญเพิ่ม
2. นางสาวกิตติยา    ส่วยครบุรี
3. นางสาวกุลสตรี    ท้วมโคกหม้อ
4. นางสาวนวรัตน์    ผัดกระโทก
5. นางสาวชัชชญา    บัวศิริ
6. นางสาวทรายมณี    จูคำ
7. นางสาวชุลีพร    เจริญภักดี
8. นางสาววราภร    ยางสวย
9. นางสาววชิราภรณ์    วัฒนแสนชัย
10. นางสาวดุษฎีร์    ทองจันทร์
11. นางสาวจุฑามาศ    แซ่อึ้ง
12. เด็กหญิงกิตติญาณี    ศรีฤทธิ์
13. เด็กหญิงกุลนิภา    ท้วมโคกหม้อ
14. เด็กหญิงมาลิษา    ศรีชมภู
15. เด็กหญิงนพมาศ    สุขเอี่ยม
1. นายชาตรี    เจริญสิน
2. นายทิวา    จิรวัฒนาภรณ์
3. นายทิวา    นาสวนกิตติ
4. นายศุภโชค    พรหมจำรัส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................