งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาพัชร    ติยภูมิ
2. เด็กหญิงสิริยากร    เพียงดวงใจ
1. นายเกรียงศักดิ์    อุ่นศิริ
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวิวัฒน์    ศรีสัณ
2. เด็กชายนายธีรพงษ์    ปู่น้อย
1. นายมานพ    ทองเต็ม
2. นายสุรชาติ    ศรีนวล
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุธิสา    จันคำปา
2. เด็กหญิงสุนิสา    วิวัฒฯ์นนท์กร
1. นายกมล    บุญณรงค์
2. นายรณชัย    จันคง
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปาริชาติ    วรวงษ์
2. นายศุภเชษฐ์    เชียงกา
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายโกวิน    ทองสุข
2. เด็กหญิงคณิศร    พันพุก
1. นางสาวดารินนา    ปานเสน
2. นางสาวอารีรัตน์    สูงสมสกุล
6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัชชา    จับพิมาย
2. เด็กหญิงเจนจิรา    มั่นโยม
1. นางสาวนิรมล    พันธ์ปา
2. นางสาวอรทัย    เอี่ยมสะอาด
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปรียาภัทร    ปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา    จาคีไพบูลย์
1. นางสำเภา    อภิรักษ์ขิต
2. นางสุนีย์    แจ้งใจ
8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวรนุช    เฮงนิรันดร์
2. เด็กหญิงวันวิษาธ์    พงษ์ณะเรศ
1. นายสมชัย    อัครเอกฒาลิน
9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงคำนวณ    ลุงเมิง
2. เด็กหญิงกชกร    วลาสินธุ์
1. นางพัทยา    คงมีชนม์
10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพิมนภา    ขันเล็ก
2. เด็กหญิงวรรณวดี    มังน้อย
1. นางกมลทิพย์    ดาผิวดี
11 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ศรีคูณ
2. เด็กชายสันติ    สุวรรณศรี
1. นายทิวา    จิรวัฒนาภรณ์
2. นายสุวพิชญ์    ภู่ทอง
12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสรินธร    รัตโนภาส
2. เด็กชายธีธัช    พิราณรัมย์
1. นางสุรีย์    ศรีมกุฎพันธุ์
2. นางอุไรวรรณ    คล้ายนาค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................