งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสุรวิชญ์    ต้นสกุล
2. นางสาวอรรัตน์    โฮกอ่อน
1. นายมนตรี    สัมมเสถียร
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายธนากร    ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร    ทองดอนน้อย
1. นายกำธร    โชคบำรุงศิป์
2. นายทศพร    สระทองทรัพย์
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพรอุษา    สังข์ทุ่งขวาง
2. นางสาวกนกกาญจน์    ปุ่นนอก
1. นายรณชัย    จันคง
2. นางสาววนิดา    โพธิ์มงคล
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกาญจนา    ขุนพิทักษ์
2. นางสาวนฤมล    จิตต์น้ำใจ
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชัยวัฒน์    เปียโสม
2. นางสาวจิตร์อำไพ    ประทุม
1. นางสิริรัตน์    ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวอำไพ    อุ่นศิริ
6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวบุปผชาติ    ทองแท่งใหญ่
2. นางสาวนิชานาถ    ปัญญาใส
1. นางสาวนิรมล    พันธ์ปา
2. นางศิริวรรณ    บรรจง
7 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกีรติ    กองแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา    แสงหิน
1. นายสิริชัย    ประดิษฐ
2. นายเกษฎา    พูนขวัญ
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สพม. เขต 9 นครปฐม
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวทัศนีย์    ชาวนาฟาง
2. นางสาวณัฐรัตน์    เชียงทอง
1. นางสาวณัฎฐิณี    สังขวรรณ
2. ผศ.พลาภรณ์    จันทร์ขามเรียน
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัฐณิชา    นาคทั่ง
2. นางสาวนุสรา    เกิดสุข
1. นายชาติชาย    วิจารณ์กุล
2. นางวันทนี    นิ่มปุญญกำพงษ์
11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสนิทพิมพ์    โภคะสุวรรณ์
2. นางสาวสุภาณี    ไทยยิ้ม
1. นายสมชัย    อัครเอกฒาลิน
12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวมาริษา    แสงสีรุ้งเพชร
2. นางสาววิสสุตา    เฮงผล
1. นางพัทยา    คงมีชนม์
13 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายคมเดช    พุทธาราม
2. นายพิสิษฐ์    สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
1. นางกมลทิพย์    ดาผิวดี
14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอภัสรา    ปัญจกะบุตร
2. นางสาวกรกนก    สุทโธ
1. นายทิวา    จิรวัฒนาภรณ์
2. นายสุวพิชญ์    ภู่ทอง
15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอภิญญา    รุ่งรัตนพงษ์พร
2. นายโสภณ    นุชพันธุ์
1. นางสุรีย์    ศรีมกุฎพันธุ์
2. นางอุไรวรรณ    คล้ายนาค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................