งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 069
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายประฐมเศรษฐ์    สุรโชติเวศย์
1. นายนิวัติ    เคลือบเต็ง
4
2 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายณัฐดนัย    ออเขาย้อย
1. นายสุเมธ    สุฐาปัญณกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกิตติทัต    สายรวมญาติ
1. นายสุทธิพงศ์    แก้วอิ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวรภพ    อรุณรัตน์
1. นายบรรเจิด    อิ้วอำพันธุ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................