งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรัตนศิริ    เซี่ยงหย็อง
2. นางสาวปวริศา    สำเนียงล้ำ
3. นางสาวศิริลักษณ์    สิทธิมงคล
1. นางสาววราภรณ์    ธนากูลจีรวัฒน์
2. นางวิสุดา    กฤษวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปราณี    เนียมจีน
2. นางสาวเจนจิรา    แจ่มจำรัส
3. นางสาวดวงพร    โชติช่วง
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาววริศรา    สำราญ
2. นางสาวภัทราวดี    แก้วพวง
3. นางสาวธันยพร    รัตนทรัพย์
1. นางสาวสุภัคสิริ    อ้นแพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนิรมล    บุญสว่าง
2. นางสาวอินทิรา    สุขแพง
3. นางสาววรรณรัตน์    ผิวขาว
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นายณรงค์    ศรีเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอาทิตย์    สะอาดแก้ว
2. นายไกรเลิศ    สะอาดแก้ว
3. นายนรินทร    บุญรอด
1. นางสาวชณัญกาญจน์    สนธิพันธ์
2. นางปภาวรินทร์    กฤษฎาชาตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................