งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสุรเดช    บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงธิดาพร    จิตติวรรณ
1. นางจันทิมา    นุชฉัยยา
2. นางเกศกมล    ผ่องฉวี
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐรดา    รุ่งอรุณขจรเดช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีศิริวัฒน์
1. นางสาวจิตติมา    หนูนันท์
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เหลืองวิไล
2. เด็กหญิงวัฑณวรรณ    ใจโต
1. นางสาววริกา    คงควร
4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสนธยา    จ้อยร่อย
2. เด็กชายณัฐนนท์    คล้ายมงคล
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
5 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอิสระชน    แซ่หมี่
2. เด็กชายนพดล    พันมี
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
6 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกษมา    ดีโสภามาตร์
2. เด็กชายชนะไพ    ยิ้มขลิบ
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
7 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายมนตรี    ถือเย็น
2. เด็กชายปัญญา    คชวงษ์
1. นายฐิติชัย    ฐิติจำเริญพร
8 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนวันต์    แซ่ซึง
2. เด็กชายสมบูรณ์    กิจทรัพย์ทวี
1. นายวีระวุฒิ    ไม้แหลม
2. นายอภิวัฒน์    แพทย์ประสิทธิ์
9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เชี่ยวชูกุล
2. เด็กหญิงสุชน    มั่งจุ่น
1. นางสาวสุจิรา    แก้วเขียว
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา    ล้ำเลิศ
2. เด็กชายราชันย์    ตังเจริญ
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
11 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุวิชญา    แดงตะโก
2. เด็กหญิงกานต์รวี    คุณากร
1. นางสาวธัญญา    รอดบัณฑิต
2. นางเบญจวรรณ    จูยืนยง
12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนโชติ    พลับลัดโพธิ์
2. เด็กหญิงยุภาพร    แซ่ฉั่ว
1. นายทินกร    กู้ฉินชัย
2. นางสาววรัญญา    กิ่งสวัส
13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงฐิติกร    รัตนานนท์
2. เด็กหญิงฟ้าใส    แสงงาม
1. นายไพฑูรย์    ถิ่นมาบแค
14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจารุกิตต์    มณีสุข
2. เด็กชายธาดา    ลิมกุลาคมน์
1. นางสาวภัทรานี    ภู่ขวัญเมือง
2. นางเพ็ญประภา    ชมบุญ
15 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายฤทธิชัย    อังสนาวศิน
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    ดวงมาศ
1. นายภฤทธธิ์    เรือนทองดี
2. นายอังคาร    พิกุลแก้ว
16 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    อุษามาลย์เวท
2. เด็กหญิงวรัญญา    ตั้งแก้ว
1. นางสาวพลอยไพลิน    ศรีอ่ำดี
2. นางสาวอิสรีย์    ยังอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................