งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปวินท์    ธนะวัฒนานนท์
2. นายพุฒิณัฐ    ห้วยหงษ์ทอง
3. นายภานุพงศ์    จงมานะกิจกุล
1. นางทิพย์ภาภรณ์    เจี่ยวเลี่ยน
2. นายวินัย    กล่อมพุ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายทิวากร    ใยยา
2. นายณัฏฐ์วัฒน์    ร้านชิตวงศ์
3. นางสาวธนวรรณ    ทองเต่าอินทร์
1. นางสาวจินตนา    กาญจนะ
2. นายบุญเลิศ    พรายอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจีรรัตน์    แซ่ตั้ง
2. นางสาวอโรชา    น้อยมี
3. นางสาวอรทัย    อ่อนสด
1. นางสาวสุภัคสิริ    อ้นแพ
4
4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจิราวรรณ    แซ่ลิ้ม
2. นางสาวอุษาวดี    ขวัญน้อย
3. นายกิตติ์ธเนศ    อภิศิริเดชาวัฒน์
1. นางสงกราน    อินทสร
6
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสิริพร    ลือมอญ
2. นางสาวพัชริดา    ศรีคำ
3. นางสาวภัทรสุดา    เทวงศา
1. นายมานพ    จันทวิชชประภา
2. นายสมเจษ    มาสุข
5
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวอิสรณัฐ    เนียมพูนทอง
2. นางสาวจารุวรรณ    เบี้ยวทุ่งน้อย
3. นางสาวกรรณิกา    ศิวพรอนันต์
1. นายนรินทร์    นครจันทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................