งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายปฏิพงศ์    แซ่ตั้น
2. เด็กชายยุทธภูมิ    จันคำปา
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    วิไลประเสริฐ์
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพฤฒภณ    วุฒิสุข
2. เด็กชายธนวันต์    เรืองวิจิตร
1. นายกัณฑ์อเนก    สุภัทรศักดา
2. นายระพีภัทร์    ธนากูลจีรวัฒน์
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนภัทร    เพชรดอน
2. เด็กชายกนกพล    รื่นเกิด
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
2. นายพงศ์ธร    สามงามน้อย
4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอนันตยศ    บัวรอด
2. เด็กชายพัชรพล    แก้วคุณเมือง
1. นายณรงค์    เถาว์เกตุ
2. นายสิริวัฒน์    เพ็งตะโก
5 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายทักษิณ    พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กชายสหรัฐ    เชียงใหม่
1. นายณฐกร    เปิดคีรี
2. นางสาวดารารัตน์    นิลเพชร
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภาวินี    จันทร์ดอก
2. เด็กหญิงวรกมล    เขียวเจริญ
1. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์    วิลัยลักษณ์
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงธนัญญา    บรรเทาแท้
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    แก้วมหา
1. นายธนาศักดิ์    กิติวงษ์ประทีป
2. นางสาวเขมวันต์    กระดังงา
8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายนนทการณ์    ผลงาม
2. เด็กชายธีรภัทร    รุ่งโรจน์มงคล
1. นายไพฑูรย์    ถิ่นมาบแค
9 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสุนิสา    โตนาค
2. เด็กหญิงสิริพักตร์    เพ็งตะโก
1. นางสาวณัฏฐ์วิภา    สุริยันต์
2. นางสาววิมพ์ณิชา    สุริยันต์
10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเสรี    แก้วไทรแย้ม
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    ฮะค่อม
1. นางสาวหทัยรัตน์    พินโพวงษ์
2. นางสาวอิสรีย์    ยังอยู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................