หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี กองสุขโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอกอุโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ครามวิชิตโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางชนชญา สังข์พญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
5. นางเอมอร ตรีชั้นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ บุญวงษ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติกาญจน์ อินทเกตุโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาววิชยา กลั่นหุ่นโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ปานชาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางปารมรัตน์ เชื่อมสามัคคีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางจินดา เนตรโพธิ์แก้วโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางวาสนา ด่านพิมายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางคำทิพย์ ทับกล่ำโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา บุญศิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ชำนาญศิลป์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวบุญญาพร ดิลกพัฒนากุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภารดี มีเจริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางนฤชล ฟองเหมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี สายบุญมีโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ กุญชรชัยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนิภา พณิชยกุลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรัชณี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงเดือน สำเร็จทรัพย์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวดรุณี ทรัพย์ผลโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พึ่งเงินโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กงเหลียงโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ อินทร์ยังโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ มีศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางเรวดี ณ พัทลุงโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หาญกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
4. นายไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ จันเหรียญสุขโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ภัทรภิรมย์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพบูลย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
5. นางสาวอังคณา มีพรบูชาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันท์ เทพาชมภูโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายโกศล พจนารถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายทองดี อรุณโณโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นางอารีย์ อ่อนพันธ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุโณทัย ธัญญะเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
2. นายสุกิจ พุทธชาติเสวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิรณา สังข์เสวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา โสภิชาติโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางยุพา หอมวัฒนวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวชนกสุดา พุ่มเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายจุมพล เนียมแสวงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวจิรสุภา อินทสะอาดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุรพศ กิจนิธิธาดาโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายจิรากร สำเร็จโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ โกมลเกียรติโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิตณา มั่นคงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา บำรุงกิจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
2. นายชนะ เอี่ยววัฒนพงษ์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉลองชัย กิตติชัยศรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวงโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
5. นางจีรวรรณ วรยศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายสหพล สี่ประสงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางยุวดี ทองยี่สุ่นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางศรีวรรณ คนมากโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดา ปานรักษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศยาพร ศรัทธาผลโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสุกัณญาณี โสภาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อำพรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางพัชรียา นุชประคองโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นายดนัย สุดจิตรจูลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
6. นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ เจริญผลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ อุ่นเรืองโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา มีงามโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสิริพร ฉิมพาลีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พึ่งคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางจิรัสยา นาคราชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางจิตติมา ไทรแก้วดวงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวันโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
6. นายชาญชัย กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญญาณัฐ บุญมีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นางปทิตตา อากาศฤกษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
9. นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
10. นางสราญทิพย์ คุมพลโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
11. นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสำเริง อยู่ประจำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร อุยยาหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวพวงทิพย์ กรุงกาญจนาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายสราวุธ แช่มช้อยโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอวรรณ โพธิ์ศรีดาโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวจิราพร นิลาพันธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
8. นางสาวบัว จรเข้โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
10. นายธีระวุฒิ สาบัวโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ วีระจิตต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญรอดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางสุเพ็ญ แจ่มใสโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
6. นางสุรัสวดี เภารัศมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
8. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนฤมล อินทวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ หอมวัฒนวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมนา สุขสกุลวัฒน์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ ชุมเพ็ญโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ แคนจาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สงกาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล มอญถนอมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กรีแสงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายแสวง ทองปานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นายอุดม เหลืองศิริธัญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสมควร หมั่นดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร สมบุญธวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า เรืองผึ้งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ ผลไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ทองแดงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุภางค์ บุญเฉยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายไสว ศิลาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษรา โพธิ์หวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางยุพดี สุดแดงโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายสิปป์แสง สุขผลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
6. นายวินัย ศรีภักดิ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวอารยา แก้วบัวดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
8. นางจรัญญา เดชชาวนาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวถิราพรรณ ขำดวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวชญาดา สมไพบูลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางเอมอร กล้าแข็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายปาลสิน สุขเกษมโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
6. นายดวงอนุชา บัวงามโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
7. นางเมตตา กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญชูส่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา แหวนวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิ่นแก้ว ทวีกสิธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุขประกอบโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายสุจินต์ เวียงไชยโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร รจิพูนพงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
7. นายพีระพัฒน์ เหล่านรากิตติโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญาภัทร กฤษหว่างโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ไขสี โรงเรียนราชิณีบูรณะกรรมการ
5. นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยากรรมการ
8. นายนพดล จูมัจฉะโรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาววันจันทร์ สวัสดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญาภัทร กฤษหว่างโรงเรียนกำแพงแสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชิณีบูรณะกรรมการ
5. นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
7. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยากรรมการ
8. นายนพดล จูมัจฉะโรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาววันจันทร์ สวัสดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหัสยา อุสาหะโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางขวัญชัย แซ่เล้า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพุทธิวัฒน์ อริยะชัยสิริโรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัชนา ปรีชารัตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พันธุ์สุชลโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
3. นางจันทิรา ผลวัฒนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ เทศสนั่นโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา ชัยชนะโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลผจง ภู่พงศ์พันธ์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร ปาริจฉัตต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายลัทธพล บุญมีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สมประชาโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางเตือนใจ ประเสริฐศรีโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสามารถ สมประชา โรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
3. นางเตือนใจ ประเสริฐศรีโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวทินกร รัชฉวีวรรณ โรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางอำไพ กิตติรพีโชติโรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการ
4. นางสาวศิรประภา จังภานิช โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
5. นายนุกูล ส่งสมบูรณ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธนกร ม่วงศิริโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรัตน ศรีเกษม โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
3. นายปรีชา สุริยกานนท์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวไปรยา บุพผาโชติ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนริศร กรุงกาญจนาโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา รอดมณี โรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
3. นางชมพูนุท สุมาวันโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ เดชนาเกร็ดโรงเรียนแหลมบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา แก้วคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางยุพิน เกิดน้อย โรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
4. นายปพนวัช ปิยะพันธ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุลโรงเรียนสถาพรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ บัวแดงโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจรัญ สั่งยังโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอรพิมพ์ เนื่องชมภูโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เทพอำนาจสุขโรงเรียนนักบุญเปโตร กรรมการ
3. นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางธัญภัส บุญเจริญ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สาหร่ายสุวรรณโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สมประชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการ
4. นายภาคภูมิ บุญมา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
5. นายปิยะพร มะลัยเถาว์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คงทัดศึกษานิเทศก์ สพม.9ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ทรพับโรงเรียนสถาพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นางมณัธฎา ยุตตานนท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
6. นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ดอนมูลไพรโรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญชม เดชชาวนาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา ไม้มงคลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางประไพพิศ สือพุทธมนตรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นายสิทธา ประมวลทองโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธิปัตย์ ทั่นเส้งโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แก้วกำพร้าโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช อยู่ฤกษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นายวรพจน์ ณ พัทลุงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายสมเกียรติ เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นายวรเทพ กว้างสวาสด์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
8. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ กว้างสวาสด์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ กว้างสวาสด์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ กว้างสวาสด์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางอารียา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสด์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสด์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางอารียา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นางอารียา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร สมจิตต์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายภควัต บ่างสมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วบูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายภควัต บ่างสมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายชัชวาลย์ แก้วบูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายภควัต บ่างสมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายชัชวาลย์ แก้วบูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ศรีปลั่งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายภควัต บ่างสมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายชัชวาลย์ แก้วบูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรศตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรศตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรศตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรศตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แก้วบูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายภควัต บ่างสมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงษ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงษ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงษ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงษ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
6. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
7. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
8. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
6. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
7. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
8. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
6. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
7. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
8. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
4. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
5. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
6. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
4. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
5. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
6. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
4. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
5. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
6. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
4. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
5. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
6. นางสาวบุษบา น้ำค้างโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
5. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
8. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
5. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
6. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
7. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
8. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
5. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
8. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
5. นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
8. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นายพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมารี ไชนสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายดวงดนัย ประยูรหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิตานัน เหลือช่างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมารี ไชนสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายดวงดนัย ประยูรหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิตานัน เหลือช่างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายดวงดนัย ประยูรหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสิตานัน เหลือช่างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ปัททุมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายดวงดนัย ประยูรหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสิตานัน เหลือช่างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายดวงดนัย ประยูรหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิตานัน เหลือช่างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นางชมภัทร ไชยเสนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชมภัทร ไชยเสนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
2. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายเสกสันต์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศรีการดา จันทร์รงค์โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายรพีภัทร แผ้วผาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. MissJamie Leigh Girolamoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวชญาดา ฟองนวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางยุพดี ภู่รุ่งเรืองโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนภา รุ่งเรืองโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. Mr.Jerry Linnaneโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางปริศนา เสลาคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ พจนารถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. MissEmily Louโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ชูทันโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. Mr.Dylan Macleodโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางจุไรวรรณ มาเบ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา พวงแก้วโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา คำวงษ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. MissMacauley Cliffeโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ บัวงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวสลาวดี กลั่นเกิดโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Ma.Adora L.Mascardoโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวจิลาวัลย์ ไทยแท้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวิภาณี พุ่มเจริญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัยนา ยอดแก้วโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. Mr.Robert Stuartโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิรินทร์ ปานแม้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริพร วงศ์โกมลเชษฐ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ประวัติโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Craig McPheeโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
5. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี คำสุวรรณโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา ฝัดค้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางอุดมรัตน์ ตันเสถียรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. MissArelli Joy C.Manipisโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ศรีภุมมาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
7. MissMacauley Lyn Cliffeโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายประทีป รัชวัฒนะโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัสสร ทิมาศาสตร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางมารตี แจ่มแจ้งโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ สร้อยแสวงโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. Mr.Eliseo T.Juventodโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
6. นางวรรณวิภา พฤฒิภากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกลณี จันทร์เสริมโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. MissJiefen Zhenโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. MissYang Yihuaโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวสายทอง อุ่นต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมธุพร สุเรนทรประสิทธิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. MissWang Huanโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. Mr.Yu Xiaolongโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวอิสรา อินปั๋นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ แก้วพิกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางสุมาลี ตุกพริกโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นางอุมาพร ชัยปรีชาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐดา ลพสถิตย์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย มเหศศิริโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. MissKimberly Paige Fallisโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ทิพานันท์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาลี เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายคุณากร สังข์พญาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ กุลเรืองโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ อบเชยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี พุ่มมณีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางทรัพย์ ถวิลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นายธนกร ม่วงศิริโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายวิภู พิทักษ์วงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางพยุง มาชมสมบูรณ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี พุ่มมณีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางทรัพย์ ถวิลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นายธนกร ม่วงศิริโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายวิภู พิทักษ์วงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางพยุง มาชมสมบูรณ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีพันธ์ ศรีฉ่ำโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ป้อนสกุลวงศ์โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางเอมอร ตรีชั้นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารีย์ อ่อนพันธ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
5. นางสาวสันทนา เบาเนิดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
4. นางบุญญานุช ใจงามโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
4. นางบุญญานุช ใจงามโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี สอนใจโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี ศรีงิ้วรายโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวนันธยา พึ่งประยูรโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเภโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต เกษทองมาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นายอิทธิศักดิ์ แก้วโกมุทโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเภโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต เกษทองมาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นายอิทธิศักดิ์ แก้วโกมุทโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ไชยจันทร์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอุดมโชค ผลิศักดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีรารัตน์ หมวดปัดมาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร คุณัชญ์ธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร คุณัชญ์ธาดาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสุกาญจนา ทยาพัชโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสุกาญจนา ทยาพัชโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางณฐภัทร พรมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางณฐภัทร พรมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ แก้วบุบผาโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ สามบุญลือโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุมาวดี วุฒินามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสมปอง ศรลัมภ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางกันศิมาลี เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางพจนีย์ ไพรงามโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ผุยรอดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายจิรายุ คุ้มถนอมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นายธนวนต์ เจิมสุจริตโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช สุนทรพรนาวินโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย คะชาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางกัญญา จำนงค์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
3. นางอรมน บุตรน้ำเพชรโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายกำพล พูนเพชรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธัลชิตา ปรางทิพย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธัลชิตา ปรางทิพย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล สวนทรงโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายอดิเทพ เรืองสมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล สวนทรงโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายอดิเทพ เรืองสมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวละออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวละออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เทียนเล็กโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางออมสิน สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เทียนเล็กโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางออมสิน สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพม.9กรรมการ
2. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายพศิน บุญจทฑิตย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวพิมลรัตน์ จันทระโรงเรียนวัดท่าหินกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]