หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2 นายสมมารถ ศิริสมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นายสมเกียรติ ฐานบัญชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นางผานิต มาประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5 นางสาวสว่างจิต ธรรมสถิตย์พร ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6 นางสุดา ธีรแนว ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 นางสุจิตรา ปั้นหยา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 นางพรรณนา จันทร์วาววาม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9 นางสาวจุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 นางสาวอัญชลี ล้อทะนง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 นายสมพร เล็กจินดา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 นายคมกริช น้อยจินดา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14 นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 นางสาวนฤมล ศิริธานัน ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17 นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18 นายสมศักดิ์ สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 นางณัฏฐพร กลัดเข็ม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
20 นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21 นางวรรณี ภิรมย์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นายปรีชา ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นายพรชัย จ้อยทองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 น.ส.สริริวรรณ จันทรพิมล รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 น.ส.กาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นายสาธิต บุญรัตกลิน ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นายสนิท รีนับถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นายอดิศักดิ์ คงทัด ศึกษานิเทศก์ สพม.9 กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก
33 นายเฉลิม ทรพับ ครูโรงเรียนสถาพรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก
34 นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ครู โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก
35 นางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์ ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก
36 นางมณัธฎา ยุตตานนท์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก
37 นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์ ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก
38 นายฉลอง ดอนมูลไพร ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
39 นายบุญชม เดชชาวนา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
40 นางสุพัตรา ไม้มงคล ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
41 นางประไพพิศ สือพุทธมนตรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
42 นายสิทธา ประมวลทอง ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
43 นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6
44 นายฉัตรชัย แก้วกำพร้า ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6
45 นายเอกราช อยู่ฤกษ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6
46 นายวรพจน์ ณ พัทลุง ครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6
47 นายสมเกียรติ เทียนงาม ครู โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6
48 นางอัมพา ดอนมูลไพร ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นางสมคิด วิมูลชาติ ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นางฉันทนา หนูแสน ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
52 นายธิปัตย์ ทั่นเส้ง ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
53 นางอัญชลี เทศสนั่น ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นางสุพัตรา ไม้มงคล ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
55 น.ส.ประเทือง เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นายกฤษณะ วงษ์ศรี ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นายกฤษติธี ประทุมสินธ์ุ ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นายธานุวัติ สมไพบูลย์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางอรมน บุตรน้ำเพชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นางมณทิชา สุพรรณคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นางภาวิดา บุตรเนียม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 น.ส.จารุณี สอนใจ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นายธิรพงษ์ มีแก้ว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นายอาทิตย์ ไชยจันทร์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นายประเสริฐ แสงคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นางสาวไมตรี นาตาแสง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นางสาวพัชรมณี ปานเจริญ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นายไพโรจน์ หอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นายไพศาล ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางอาศยา สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางศิริพร สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นายพีระพงษ์ มีทอง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75 นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นางสุชญา เกียรติโกมล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
77 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นางอังสณา ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นางสาวจงกลณี ภูอ่อนสี ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางสาวภรณ์ทิพย์ ลือทองจักร์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นายวรากร สุขสกุลวัฒน์ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นายสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ ครูโรงเรียนสถาพรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวจันที วะสุขันธ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางสาวมาริญนา เขียวขำ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นายยุทธพิชัย บุตรน้ำเพชร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสาวปาริษา วงศ์วิสิฐตระกูล ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นายเทพพิทักษ์ พลอยดอนคา ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นายปรารภ หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นายศักดิ์ดา พงเภา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นายวีรศักดิ์ มหอมตพงษ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นางสาวอรอนงค์ แคนจา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางพวงเพ็ญ ไกรกาศ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นางคุณัญญา ตนะทิพย์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 นางสมควร หมั่นดี ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
106 นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
107 ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
108 นายวิชาญ จารุกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
109 นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
110 นางสุภา มิ่งเมือง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นางมุกดา พูลศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นางปริศนา เสลาคุณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 นางสาวสมพิศ บัวงาม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
117 นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
118 นางสาวดลพร ปันคำ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
119 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
120 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
121 นางสาวชญาดา ฟองนวล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
122 นางสาวอิสรา อินปั๋น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
123 นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
124 Mr.Yu Xiaolong ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
125 Ms.Jamie Leigh Girolamo ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
126 Ms.Adelyn Carino Obrepena ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นางอุมาพร ชัยปรีชา ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
130 นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.1 - 3
131 นางสิริวรรณ พจนารถ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.1 - 3
132 Ms.Emily Lou ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.1 - 3
133 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.1 - 3
134 นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4 - 6
135 นางสาวเอมอร ชูทัน ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4 - 6
136 Mr. Dylan Macleod ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4 - 6
137 นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4 - 6
138 นายรพีพัทร แผ้วผา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.1 - 3
139 Ms.Jamie Leigh Girolamo ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.1 - 3
140 นางสาวชญาดา ฟองนวล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.1 - 3
141 นางยุพดี ภู่รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.4 - 6
142 นางพรนภา รุ่งเรือง ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.4 - 6
143 Mr.Jerry Linnane ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.4 - 6
144 นางปริศนา เสลาคุณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.4 - 6
145 นางวาสนา พวงแก้ว ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1 - 3
146 นางวราพรรษ เจิมสุจริต ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.4 - 6
147 นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.4 - 6
148 Mr.Ma.Adora Mascardo ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.4 - 6
149 นางวิภาณี พุ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1 - 3
150 นางสิริพร วงศ์โกมลเชษฐ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 - 6
151 นางสาวสาวิตรี ประวัติ ครู โรงเรียนปรีดารามวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 - 6
152 Mr.Craig McPhee ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 - 6
153 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 - 6
154 นางจรัสศรี คำสุวรรณ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.1 - 3
155 นางภัสสร ทิมาศาสตร์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.4 - 6
156 นางมารตี แจ่มแจ้ง ครู โรงเรียนสถาพรวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.4 - 6
157 นางอาภรณ์ สร้อยแสวง ครู โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.4 - 6
158 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.4 - 6
159 Mr.Eliseo T.Juventod ครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.4 - 6
160 นางมุกดา พูลศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 - 6
161 นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฎิฐา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 - 6
162 นางสาวจงกล จันทร์เสริม ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 - 3
163 นางสาวอิสรา อินปั๋น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - 6
164 Mr.Yu Xiaolong ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - 6
165 Ms. Wang Huan ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - 6
166 นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.1 - 3
167 นางคนึงนิจ แก้วพิกุล ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.1 - 3
168 นางสุมาลี ตุกพริก ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.1 - 3
169 Mr. Charles Emika ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.1 - 3
170 นางสาวณัฐดา ลพสถิตย์ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4 - 6
171 นายสิทธิชัย มเหศศิริ ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4 - 6
172 นายสิทธิชัย มเหศศิริ ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4 - 6
173 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4 - 6
174 Ms. Kimberly Paige Fallis ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz ระดับชั้น ม.4 - 6
175 นางศรีการดา จันทร์รงค์ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.1 - 3
176 นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 - 6
177 นางสาวรัตติยา ฝัดค้า ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skit ระดับชั้น ม.1-3
178 นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบบูรณ์ ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skit ระดับชั้น ม.1-3
179 นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skit ระดับชั้น ม.1-3
180 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skit ระดับชั้น ม.1-3
181 Ms. Arelli Joy C.Manipis ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skit ระดับชั้น ม.1-3
182 นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skit ระดับชั้น ม.1-3
183 นางสุกานดา คำวงษ์ ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1 - 3
184 นางสาวสมพิศ บัวงาม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1 - 3
185 MR.Kiat Patterson ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1 - 3
186 นายประทีป รัชวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน skill ระดับชั้น ม.4-6
187 นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Story telling ระดับชั้น ม.4 - 6
188 นางสาวสายทอง อุ่นต๊ะ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3
189 Ms. Jiefen Zhen ครู โรงเรียนปรีดารามวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3
190 Ms. Yang Yihua ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3
191 นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอก ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1 - 3
192 นางสาวนัยนา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนแหลมบัววิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1 - 3
193 Mr.Robert Stuart ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1 - 3
194 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการตัดสิน กิจกรรมกาารแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1 - 3
195 นางสาวมธุพร สุเรนทรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - 6
196 นายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจารุจินดา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]