งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธีรภัทร    เภาอ่อน
2. เด็กชายอธิวัฒน์    ศรีปัญญา
3. เด็กชายไตรทศ    ทันปรีชา
4. เด็กชายปาณัท    วงศาสถาพร
5. เด็กชายนันธวัฒน์    กลิ่นมัคผล
6. เด็กหญิงกัญญาณี    สุคนธนะ
7. เด็กหญิงศิริวิมล    อินทร์น้อย
8. เด็กหญิงสาธิตา    เขียวคำรพ
9. เด็กหญิงสุจิตา    เที่ยงพูนวงศ์
10. เด็กหญิงนิภาภรณ์    ศรีทองขำ
1. นายบุญฤทธิ์    วิชัย
2. นายประยูร    ทองสุทธิ์
3. นายวีรวัฒน์    กออนุรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกมลชนก    ขุนรักษา
2. เด็กหญิงเหมวรรณ    สุวรรณมณีเภสัช
3. เด็กหญิงณัชชา    เหลืองดำรงค์
4. เด็กหญิงจิดาภา    ปฏิญญาเลิศ
5. เด็กหญิงรวิสรา    สุขสาคร
6. เด็กชายณัฐดนัย    บุญไพศาลดิลก
7. เด็กชายกิตติคุณ    กลัดสุวรรณ
8. เด็กชายธีรพงษ์    ตินามาส
9. เด็กชายพชรพล    บุญเรือง
10. เด็กชายนพพนันท์    ศรีสุภะ
1. นางสาวปวันพัสตร์    ปรียาจิตต์
2. นางสาวพจนีย์    ศรีดี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชลธี    บุญรัตน์
2. นายณัฐพงศ์    ชัยกุล
3. เด็กชายพุทธิพงษ์    ไฮ้ย้อย
4. นายธนธรณ์    รื่นรู้สาน
5. เด็กหญิงวาสนา    สุขจันทร์
6. เด็กหญิงนงนุช    ศรีถาวร
7. เด็กหญิงวรดา    กำลา
8. เด็กหญิงวรดี    กำลา
1. นางสาวนันทกานท์    ลือภูเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศิวกร    แก้วเขียว
2. เด็กชายณภัทร    คณาพิทักษ์
3. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์    เตชะกาญจนโรจน์
4. เด็กชายดิฐวัฒน์    ศิริวงษ์
5. เด็กหญิงกุลชา    พันธมิตร
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พรหมมา
7. เด็กหญิงแพรวา    ทิมประเทือง
8. เด็กหญิงณัฏฐา    พฤษศิริสมบัติ
9. เด็กชายธนัชพงศ์    บุญวัฒน์
10. เด็กชายชวิน    จินตโกวิท
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................