งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพิชิต    กัญยะคำ
2. นายจิณณวัตร    อ่วมสายศรี
3. นายอธิวัฒน์    สีสุข
4. นายเอกสิทธิ์    จ้อยสองศรี
5. นายญาณวุฒิ    ศรีหาราช
6. นางสาวกุลณัฐ    โคบราญ
7. นางสาวเบญญาภา    สวัสดิ์พุก
8. นางสาวปวะริศา    กลิ่นมัคผล
9. นางสาวณัฐณิชา    เงี้ยวเกิด
10. นางสาวนทีราภรณ์    จ่างแสง
1. นายนัธวินทร์    คมขำ
2. นายประยูร    ทองสุทธิ์
3. นางสาวเจริญศรี    โตอุ่นทิพย์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอนาวิล    จันทะเดช
2. นายมุตา    จิตรังษี
3. นายวีรโชติ    ชัยบุญมา
4. นายปฏิภาณ    สามเพ็ชรเจริญ
5. นางสาวดวงเทพิน    กะตะโท
6. นางสาวพินฑุ์สุชา    ชมภูผล
7. นางสาวนันทนา    ชมที
8. นางสาวสุดารัตน์    เพ็ชร์มณี
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................