งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    มาเจริญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    วงษ์หนู
3. เด็กหญิงกษมา    ทองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงมยุรี    ชัยช่วย
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงศศิธร    วงศ์รวี
1. นายธนภัทร    สุนทรภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสิรีธร    สงหนู
2. เด็กหญิงพิชญามัย    กิจพิบูลย์
3. เด็กหญิงสโรชา    วงศ์ราษฎร์
4. เด็กหญิงแพรวา    แก้วเงิน
5. เด็กหญิงอินทิรา    วงษ์ชาลี
6. เด็กหญิงนพมาศ    ยศเรศ
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................