งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศิริชัย    เพียวสามพราน
2. นายบุญยชา    มาลัย
3. นายภาณุเดช    ตาทิพย์
4. นางสาวรินระดี    จั่นสกุล
5. นางสาวศศิธร    พันธุ์ชาตรี
6. นางสาวจิรนันท์    พันธุ์โชติ
1. นายธนภัทร    สุนทรภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรวิสรากรณ์    นุตยางกูรชนิน
2. นางสาววรรณพร    กุศลส่ง
3. นางสาวสุดารัตน์    ลาธุลี
4. นางสาวคณิศร    เพิ่มวงศ์
5. นางสาวกิตติกาญจน์    จิรชัยธนธรณ์
6. นางสาวธัญญรัตน์    ธรรมรักษ์วงศ์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................