งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชัญญามาศ    สุนทรศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงวรางค์ศิริ    อินทร์สาลี
3. เด็กหญิงรินรดา    ศรีเจริญสุข
4. เด็กหญิงชุติมณฑ์    ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงธีรดา    แสนลัง
6. เด็กหญิงธีรกานต์    บุญญรัตน์
7. เด็กหญิงชุลิตา    วิไลเจริญตระกูล
1. นางสาวมารี    ไชยสวัสดิ์
4
2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเมธินี    อดิเรกนิธยา
2. เด็กหญิงณัฐชา    พันชาตรี
3. เด็กหญิงริญญ์นภัส    วงศ์ทิพยโภคิน
4. เด็กหญิงสุขสมฤทัย    เด่นชลชัย
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ไกรประวี
6. เด็กหญิงธนวรรณ    มณีวงษ์
7. เด็กหญิงเปมิกา    คณาวงศ์
8. เด็กหญิงปพิชญา    แย้มสำรวย
1. นายจิรายุทธ์    จงใจ
2. นางทัศนีย์    จันทร์เรือง
3. นางสาวปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
4. นางสาวไพรินทร์    ทองดอนพุ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์    พรฉายา
2. เด็กหญิงอภิสรา    นาคสงวน
3. เด็กหญิงธนัชพร    เทียมสอน
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์    สมสุขไพเราะ
5. เด็กหญิงณัฐนรี    สมสุขไพเราะ
1. นางสาวปวันพัสตร์    ปรียาจิตต์
2. นางสาวพจนีย์    ศรีดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฏฐิลักษณ์    เสนาะคำ
2. เด็กหญิงศิรินภา    บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงเกศมณี    จุลภักดี
4. เด็กหญิงนฤดี    บุญโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงทิฆัมพร    กุลงามกิ่ม
6. เด็กหญิงนฤมล    แก้วประไพ
1. นางสาววรนุช    จิตรมณี
4
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสิรันญา    แก้วดวงเทียน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ดาวลอย
3. เด็กหญิงสุพัตรา    น้อยนารถ
4. เด็กหญิงธัญจิรา    ผึ่งผาย
5. เด็กหญิงโชติมณี    ชีวประทานเกียรติ
6. เด็กหญิงสาวิตรี    นาคเรืองศรี
7. เด็กหญิงสุพิชยา    ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงชเนษฎ์ตรี    สมประสิทธิ์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................