งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธิรารัตน์    บกเขาแดง
2. นางสาวพิชญ์สินี    ภูฆัง
3. นางสาวอาทิตยา    ลิ้มไผ่ทอง
4. นางสาวสิรินดา    แสนลัง
5. นางสาวจารุพัสตร์    แก้วใส
6. นางสาวพัณณิดา    ทาบสุวรรณ
7. นางสาวนุชสิริ    แซ่ลี้
8. นางสาวปรางณัฏฐา    เปาริบุตร
9. นางสาวประภาทิพย์    แซ่โค้ว
1. นางชัชชญา    จึงประวัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวภาวิณี    ศิริชัยนาคร
2. นางสาวธนภรณ์    ต๊ะวงค์วาน
3. นางสาวอมลกานต์    ฮะทะโชติ
4. นางสาววรรษมน    สุนประชา
5. นางสาวชนิสรา    ชิวปรีชา
1. นางสาวปวันพัสตร์    ปรียาจิตต์
2. นางสาวพจนีย์    ศรีดี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศุภิสรา    ร้อยเทียน
2. นางสาวจิรัชญา    โตฉาย
3. นางสาวสุพรรษา    ฮีสวัสดิ์
4. นางสาวกุลสตรี    พงษ์เทพนิวัติ
5. นางสาวพรจิรา    ไววิ่งรบ
6. นางสาวพิริยาภรณ์    สุริยฉัตรกุล
7. นางสาวจริยา    คลธา
8. นางสาวกรกนก    ทองชื่น
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................