งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอนัญญา    ไร่เหนือ
2. เด็กหญิงอิงอร    ด้วงเจริญ
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    กิจกุลพิเชฐ
4. เด็กหญิงนภัฎกมล    พ่วงจินดา
5. เด็กหญิงสินีนาฎ    เชียงกา
6. เด็กหญิงณัฐธญาน์    วะน้ำค้าง
7. เด็กหญิงเจนจิรา    สมรูป
8. เด็กหญิงวิษณีย์    แซ่เฮา
9. เด็กหญิงรุ่งนภา    คงมณี
10. เด็กหญิงกานต์ชนก    เหล่างาม
11. เด็กหญิงเกวลิน    แก้วสุขแท้
12. เด็กหญิงจิรัฐิพร    สุวรรณเกิด
13. เด็กหญิงรัตนากร    เนี่ยระสะ
14. เด็กหญิงอรนุช    นรินทร์นอก
1. นายจิรายุทธ์    จงใจ
2. นางทัศนีย์    จันทร์เรือง
3. นางสาวปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
4. นายรัตนโชติ    ศรีแปลก
5. นางสาวไพรินทร์    ทองดอนพุ่ม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................