งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวภาวิณี    ผ่องนพคุณ
2. นางสาวชวัลนุช    เทศอินทร์
3. นางสาวณัฏฐริณีย์    เอี้ยวรัตนวดี
4. นางสาวสิริรุ่งโรจน์    นิลจันทร์
5. นางสาวนิสา    ใจรักษ์
6. นางสาววิภาดา    ชาญวารินทร์
7. นางสาวศุภรดา    ปฏิสนธิเมธี
8. นางสาวธมลวรรณ    สุดสดเขียว
9. นางสาวนัชชา    เชน
10. นางสาววริศรา    บูรณวิทยาวุฒิ
11. นางสาวภัคดิพร    จิรักษา
1. นางชัชชญา    จึงประวัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณฐชนนท์    พลยะพันธ์
2. นางสาวปิยะพร    เส็งสาย
3. นางสาวศุภมาส    ทรัพย์คงเจริญ
4. นางสาวสุจริตรา    ฆ้องจันทร์ดา
5. นางสาวเปรมยุดา    เปรมจิตต์
6. นางสาวณัฐฐินันท์    อำไพรบูรณ์
7. นางสาวบุษกล    ปิติสกุลกาล
8. นางสาวนพสร    มโนเกื้อกูล
9. นางสาววรวรรณ    ปรีประชา
1. นางบุญญ์กัญญ์    ปริมาส
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................