งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกิตติพศ    พันธุ์ไทย
2. นายณัฐพงศ์    อธิโรจน์
3. นางสาวศศิวิมล    เจี๊ยบนา
4. นางสาวพจนา    รุ่งแสง
5. นางสาวธนัชพร    แพทย์จรัส
1. นางทัศนีย์    จันทร์เรือง
2. นางสาวปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายประมวล    สิทธิเจริญพรชัย
2. นายณัฐกิตติ์    อ่อนมั่นคง
3. นายเสกสรรค์    พานทอง
4. นายอภิรัฐ    พระเกตุเมือง
1. นายอุกฤต    เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์    ยิ้มแฉ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศุภฤกษ์    สิงคิบุรินทร์
2. เด็กชายสงกรานต์    ภู่อาภรณ์
3. เด็กชายโอภาส    ทองดี
1. นางสาววรนุช    จิตรมณี
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายภูวดล    ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงไพรินทร์    พรของอินทร์
3. เด็กหญิงสุกฤตา    สุขสาคร
4. นายกมล    คงสุข
1. นายศรุต    วัฒนกุลศิลปชัย
2. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................