งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนิมมิดา    มาลีพันธุ์
2. เด็กหญิงอพิสมัย    สีใส
3. เด็กหญิงชลธร    จันทร์ชิดฟ้า
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    วงศ์วรรธนะรุ่ง
5. เด็กหญิงนุชนาถ    บุญเจริญ
1. นางสาวพรพิกุล    เจริญลอย
2. นางสาววรรวิภา    เกตุแก้ว
4
2 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงศรุตยา    คงบวรเกียรติ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    เดชสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มานะศักดิ์นนท์
4. เด็กหญิงเจนจิรา    มลสิน
5. เด็กชายวิทวัฒน์    พูลเพิ่ม
1. นางสาวชุติพร    ทวีสินสถิตย์
2. นางนภาลัย    ไกรสมสุข
6
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกิตติมา    อาจด่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เทพอำ
3. เด็กหญิงวรินพร    คนขยัน
1. นายสุทธิพงศ์    กุลศิลป์
2. นายสุรมิตร    ศรีเสนพิลา
8
4 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงมณพร    ตี๋นาสวน
2. เด็กหญิงภัทรกันย์    พันธุ์ภู
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ฟุ้งสาคร
4. เด็กชายธีระภัทร์    อ่อนผา
5. เด็กหญิงกัณฐิกา    พ่วงพักตร์
1. นางธารารัตน์    ธรรมชาติ
2. นางสาวอิสรนันท์    ศิโรรัตนพาณิชย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    ประดู่วงศ์
2. เด็กชายศฤงฆาร    พงษ์นวม
3. เด็กชายเจษฎา    คล่องดี
4. เด็กชายชวนากร    สุทธิ์สถาน
5. เด็กชายนนทวัฒน์    ใยไหม
1. นายอุกฤต    เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์    ยิ้มแฉ่ง
5
6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพิษณุ    สาธุการ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    คงรักษ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ชัยชะนะ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุ่มอุดม
5. เด็กหญิงชมพุนุช    เนียมรุ่งเรือง
1. นางสาวปริญดา    ชัยชนะ
7
7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวรภัทร    ทองอร่าม
2. เด็กหญิงจารวี    จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงมาย    ลี่แตง
4. เด็กหญิงรพีภัทร    เพียการุณ
5. เด็กหญิงมิ้นต์    ลี่แตง
1. นายพิพัฒน์    ไพบูลย์วัฒนกิจ
2. นางสาวไปรยา    บุบผาโชติ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์    พรหมมณี
2. เด็กหญิงศันศนีย์    แสงพลอยแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา    มณฑาถวิล
4. เด็กหญิงอารีญา    นอบเผือก
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    ดาวเรือง
1. นายปรีชา    สุริยกานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................