งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุชานาถ    อภินันท์พิสุทธิ์
2. นางสาวศุภกานต์    หะลีบุตร
3. นางสาวจันทนา    พลายแก้ว
4. นางสาวพิไลวรรณ    คำหวาน
5. นางสาวนิศารัตน์    คู่ธนาภรณ์
1. นางสาวพรพิกุล    เจริญลอย
2. นางสาววรรวิภา    เกตุแก้ว
8
2 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณิชาภัทร    ฟักศรีเมือง
2. นางสาวกุลสตรี    ศรีสุข
3. นางสาวมินตรา    กิจบำรุง
4. นายนวพล    ตันสงวน
5. นางสาวรัชนก    แดงก่ำ
1. นางมยุรี    เทพอำนวยสุข
2. นางยุพิน    เกิดน้อย
9
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ    เขียวโสภา
2. นางสาวนิมิตศรา    อินเฉิดฉาย
3. นางสาวณัฐชยา    ธนะศรีรางกูร
4. นางสาววรรณพร    เทียบกลาง
5. นางสาวเบญจมาศ    นามคาน
1. นายคมกริช    น้อยจินดา
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพนิดา    เยื้อนต่อวงศ์
2. นางสาวนฤมล    หอมพรมมา
3. นางสาวจันทร์มูล    วงศ์คำ
4. นางสาวพรทิพย์    งิ้วงาม
5. นางสาววรรณพร    แก้วสังข์
1. นายศักดิ์ดา    พงเภา
4
5 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนิรมล    บุราณ
2. นางสาวพรชิตา    เขียวอ่อน
3. นางสาวภัทรภร    ลชโรจน์
4. นายวรชัย    ดำคลองตัน
5. นายนราพงษ์    สุดใจ
1. นางสาวอิสรนันท์    ศิโรรัตนพาณิชย์
6
6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศลิษา    ภิรมย์สุข
2. นางสาวสุดาพร    พัวรักษา
3. นางสาวอายูมิ    อิชิโอโดริ
4. นางสาวสุพิชชา    จารุพงศ์ประภา
5. นางสาวลักษิกา    จิตหงส์
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นายชัยยุทธ์    พันธุ์ไทย
7
7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวชนิดา    เอี่ยมสอาด
2. นางสาวลักขณา    พูลสมุทร
3. นางสาวณัฐฐา    ฤทธิ์สำเร็จ
4. นางสาวสุเนตร    มหากาล
5. นางสาวกิตติยาพร    อุ่นเอ้ย
1. นายอุกฤต    เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์    ยิ้มแฉ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจุไรรัตน์    เพ็ญเพียร
2. นางสาวธัญจิตระ    บุญประสาน
3. นางสาวอินทิรา    นุ่มวงศ์
4. นางสาวภัทรพร    หอมกลิ่น
5. นางสาวสุภาพร    พิษคำ
1. นายวิภู    พิทักษ์วงศ์
5
9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายทรงพล    สะเดาทอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ม่วงเผือก
3. นางสาวอนุสรา    แก้วแสน
4. นางสาวสุกัญญา    บุญมี
5. นางสาวอารีรัตน์    สารีวงษ์
1. นายภาคภูมิ    บุญมา
2. นายอภิรัตน์    ช่างเกวียน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................