งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชลธิชา    ภารกุล
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    เกาะเก้ง
3. เด็กหญิงสุพรรษา    อาจสมบูรณ์
4. เด็กชายจอมสิษฐ์    จิรนันท์ศักดิ์
5. เด็กชายชนินทร์    บุญส่ง
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    ทวีทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนิรชา    อ่างงาม
2. นางสาวอริศรา    นามกันยา
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ศรีระชาติ
4. นางสาวพรทิพย์    ปานรักษา
5. นางสาวสุดารัตน์    ผ่องละมัย
1. นางสาวสุภากรณ์    ก๋าแก้ว
2. นายอัษฎาวัชร์    สามงามยา
6
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนนธิกานต์    ด้วงแดง
2. เด็กหญิงนัทธมน    อินทร์สว่าง
3. เด็กหญิงณัฏฐิณี    สวนศาสตร์
4. เด็กหญิงมาริษา    โคตมา
5. เด็กหญิงวลัยพร    ใจยศเส้า
1. นางณัฏฐพร    กลัดเข็ม
2. นางสาวอัญชลี    ล้อทนงศักดิ์
4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายบุรพัชร์    สุขเนียม
2. เด็กหญิงพชรมน    หวังดี
3. เด็กหญิงปนัดดา    เฟื่องบางหลวง
4. เด็กหญิงกุลจิรา    อาจชน
5. เด็กหญิงธันยนันท์    หาดี
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นางสาววรรณิภา    ภูไทย
5
5 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศิรชัช    ชุมจันทร์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    ศรีอินทร์สุทธิ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เหมทอง
4. เด็กหญิงนารีนาารถ    ศรีโพธิ์อ่อน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    ปานอำพัน
1. นายคริสต์มาส    ดวงจันทร์
2. นางสาวรวีวรรณ    นราแก้ว
6
6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายจักรพันธ์    คงขวัญเมือง
2. เด็กหญิงลักษิกา    นุ่มสาลี
3. เด็กหญิงฐิติพร    มันนา
4. เด็กหญิงธัญชนก    พันธ์เจริญ
5. เด็กหญิงนิตยา    ละอองแก้ว
1. นางสาวเขมณัฏฐ์    รักษ์สุวรรณ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงพิชญา    กระแสร์โรจน์
2. เด็กหญิงอนุสรา    นาเลี้ยง
3. เด็กหญิงพรปริญญา    เผื่อนประโพ
4. เด็กหญิงพนิดา    ตรีพงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงสิริกร    ศรีพิเชษชัยกุล
1. นางสาวจารุพร    รุ่งสินเกษม
2. นางสาวศิรประภา    จังพานิช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    เกิดเจริญ
2. เด็กหญิงผกามาศ    บุญบำรุง
3. เด็กหญิงชีวาภร    จินดาทา
4. เด็กหญิงอนัญตญา    บุญมี
5. เด็กชายธวัชชัย    ชูชาติ
1. นางชมพูนุท    สุมาวัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................